Företagsunderstöd

Kontaktuppgifter

Mellersta Österbottens Nyföretagarcentral FIRMAXI

Pehr-Göran Kåla
Ristrandsgatan 1
67100 Karleby
Tfn +358 400 667 604
Fax +358 6 822 5545
Email: pehr-goran.kala@firmaxi.fi

Yrityksen perustamisneuvonta, Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus FIRMAXI
www.firmaxi.kokkola.fi
Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus tarjoaa maksutonta neuvonta- ja esivalmennusta sekä starttirahaneuvontaa ensisijaisesti yrityksen perustamista harkitseville henkilöille.

Starttiraha www.mol.fi/mol/fi/04_yrittaminen/05_starttiraha/index.jsp
Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja työttömän työnhakijan omaehtoista työllistymistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

T&E-keskus www.te-keskus.fi
Alle on listattu osa T&E -keskusten kautta saatavista tuotteista ja tuista.
www.te-keskus.fi/Public/?nodeid=11552&area=7646

Kehittämisavustus – Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää mm. kone- ja laiteinvestointeihin, ulkopuolisten asiantuntijoiden hankkimiseen, vientitoiminnan kehittämiseen.

Energiatuki investointeihin ja energiakatselmuksiin www.te-keskus.fi/Public/default.aspx?nodeid=12455
Energian käytön tai tuotannon tehostamiseen, uusituvan energian käyttö, energiantuotannon tai käytön ympäristöhaittojen vähentäminen sekä energiahuollon varmuuden ja monipuolisuuden edistäminen.

Valmistelurahoitus www.te-keskus.fi/Public/?nodeid=16607&area=7646
Työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää valmistelurahoitusta hankkeisiin, joilla valmistellaan pk-yritysten tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä. Valmistelurahoitusta voi saada vain toimenpiteisiin, joissa on kyse tavanomaisesta toiminnasta poikkeavasta yrityksen liiketoiminnan tai sen jonkin osa-alueen merkittävästä hankkeenomaisesta kehittämisestä. Toimenpiteet ovat tyypillisesti lyhytkestoisia selvityksiä ja sisältävät riippumattomilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankittavia ostopalveluja.

Yrityskohtainen konsultointi www.te-keskus.fi/Public/?nodeid=11534&area=7646
Yrityskohtaisten konsultointipalveluiden periaatteena on, että yritys saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea toimintansa eri vaiheissa.

Konsulttituotteita on 15 ja konsultointia on saatavissa mm.

Balanssi www.te-keskus.fi/Public/default.aspx?nodeid=11539
Talouden ja rahoituksen kehittämisohjelma

eAskel www.te-keskus.fi/Public/default.aspx?nodeid=11543
Tietotekniikka liiketoiminnassa -kehittämisohjelma

Kunto www.te-keskus.fi/Public/default.aspx?nodeid=11536
Liiketoiminnan kehittämisohjelma

Myyntiteho www.te-keskus.fi/Public/default.aspx?nodeid=11544
Myynnin ja markkinoinnin kehittämisohjelma

Keksintösäätiö www.keksintosaatio.fi
Keksintösäätiö rahoittaa yksityishenkilöiden, yliopistotutkijoiden ja pienyrittäjien tekemien keksintöjen suojausta, tuotekehitystä ja kaupallistamista. Rahoituspäätökset tehdään tapauskohtaisesti.

TEKES www.tekes.fi
Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus rahoittaa ja aktivoi yritysten ja julkisten tutkimusyksikköjen haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja.

Tekesin rahoituksen avulla yritys voi käynnistää haasteellisia tutkimus- ja kehitysprojekteja ja jakaa niihin liittyviä riskejä. Kaikki projekteihin liittyvät asiat käsitellään luottamuksellisesti Tekesissä.

Mihin rahoitusta saa www.tekes.fi/rahoitus/yritys/mihin.html
Tekesin yritysrahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville, tuotteitaan, palveluitaan tai muita liiketoimintansa edellytyksiä kehittäville yrityksille tai muille yhteisöille. Rahoituksen kohteena voivat tuotteiden, palveluiden ja prosessien lisäksi olla myös liiketoimintaa tukevat konseptit, menetelmät ja brändit. Rahoituksella voidaan edistää myös uusien innovatiivisten yritysten syntymistä ja kasvua. Näihin kehittämistoimiin tulee sisältyä riittävästi haastavuutta, uutuusarvoa ja vaikuttavuutta, jotta ne voisivat saada kilpailtua Tekesin rahoitusta.

Tarkemmin eri kokoluokan yritysten rahoituksista:

Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus www.tekes.fi/rahoitus/yritys/nuoret_yritykset.html
Pk-yritysten rahoitus www.tekes.fi/rahoitus/yritys/pk_yritysten_rahoitus.html
Suurten yritysten rahoitus www.tekes.fi/rahoitus/yritys/suuryritykset_tuotekehitysrahoitus.html

TYKES www.mol.fi
Tykes-ohjelman tavoitteena on kehittää suomalaisia työpaikkoja niin, että tuottavuus ja työhyvinvointi lisääntyvät samanaikaisesti.

 

Print Friendly